top of page

Stavební zábory dle mobility

Mobilita záboru představuje možnost jeho přemisťování v rámci záboru veřejného prostranství. Stacionární zábory nemění svoje stanoviště a jejich poloha je neměnná během celé doby záboru. Jedná se především o lešení, ohrady nebo věžové jeřáby.

Naproti tomu u mobilních záborů potřebujeme měnit jejich polohu, ať už z důvodu technologie stavebních prací nebo pouze jenom z důvodu vlastní mobility stavebního zařízení. Mezi nejpoužívanější patří stavební zábory pro kontejnery pro odvoz suti nebo naopak navážení stavebního materiálu, mobilní jeřáby pro manipulaci s rozměrnými břemeny nebo různé mobilní přenosné stavební zábory představující například pracovní nebo ochrannou plochu pro horolezce, zajišťující čištění nebo opravu fasád.

Stavební zábory dle umístění

Pokud se pohybujeme ve stísněných podmínkách hl.m. Prahy, tak z hlediska potřeb umístění stavebních záborů nejčastěji využíváme chodníky a komunikace. Obě možnosti vyžadují specifický přístup k řešení záboru. Silnice představuje nutný střet s provozem nebo parkováním dopravních prostředků. Při záměru umístit zábor na komunikaci musíme řešit minimální průjezdní profily nebo různá omezení vyplývající z parkování vozidel, např. provoz a fungování zóny placeného stání nebo různá vyhrazená stání. V této souvislosti je nutno zmínit i ohled na potřeby veřejné hromadné dopravy.

Na chodníku naopak musíme zohlednit minimální potřebné průchody pro chodce nebo v krajním případě i uzavření chodníků a následné převedení chodců na druhou stranu ulice. V této souvislosti se již dostáváme do střetu s provozem vozidel na komunikaci a přistupuje nutnost řešit i osazování dopravního značení jak svislého, tak i vodorovného, které je třeba navíc i projednat s Policií. Podkladem pro toto jednání bývá tzv. dopravně inženýrské opatření.

Stavební zábory dle časového hlediska

Členění záborů dle časového hlediska se stává zásadním na území hl.m. Prahy v momentě, kdy zábor uvažujeme zřídit na dobu delší než 30 dnů. V tom případě správce komunikací musí vyvěsit záměr záboru na vývěsku na dobu 14 dnů. Vzhledem k tomu, že musíme připočítat nutné manipulační úkony s tím spojené, počítejme s prodloužením vyřizování záboru a potřebného uzavření nájemní smlouvy o 3 týdny. Naopak zábory s dobou trvání do 14 dnů a do rozsahu záboru 150m2 nepodléhají koordinaci staveb a nutnému vydání souhlasu se záborem.

Stavební zábory dle zásahu do konstrukce povrchu

Specifickým případem jsou zábory se zásahem do povrchu veřejného prostranství chodníku nebo komunikace, zjednodušeně nazývané jako výkopové povolení. Jedná se o nejsložitější proces v rámci stavebních záborů, protože zahrnuje problematiku zajišťování klasických záborů rozšířenou o nutné další úkony administrativního řádu.

Výkopové povolení představuje položení domovních přípojek inženýrských sítí a jejich napojení na veřejné řady vodovodů, kanalizací, plynovodů, apod. Jako zásah do veřejného prostranství představuje i dodatečná hydroizolace nebo zateplení objektů, kdy zateplit objekt musíme i pod úrovní terénu v souladu s příslušnou stavební normou. Toto vše jsou zásahy do veřejných komunikačních ploch, kde vlastníkem v případě Prahy je většinou Magistrát hlavního města Prahy nebo příslušná městská část. Z toho tedy vyplývá i nutnost vyžádat si jejich stanoviska a uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene při ukládání sítí do komunikací. Dále je třeba v rámci vlastních výkopových prací jednat se všemi dotčenými organizacemi a správci, jichž se výkop týká a vyžádat si opět jejich stanoviska k realizaci výkopu. Další činností navíc je i závěrečné předání geodetického zaměření ukládaných přípojek a stavební dokončení povrchu zpevněných ploch dle standardů TSK a.s. a jejich zpětné předání správci.

Poplatky za pronájem plochy

Poplatky Technické správě komunikací, a.s.:

Zábor mimo památkovou zónu - 15 Kč / m2 / den

Zábor v památkové zóně - 30 Kč / m2 / den

Prodloužení záboru mimo památkovou zónu - 75 Kč / m2 / den

Prodloužení záboru v památkové zóně - 150 Kč / m2 / den

Poplatky odboru dopravy příslušné městské části:

Zábor mimo památkovou zónu - 10 Kč / m2 / den

Zábor v památkové zóně v jakékoliv době trvání - 10 Kč / m2 / den

Prodloužení záboru  - 10 Kč / m2 / den

>
bottom of page