top of page
Pro Váš záměr přistavit kontejner, umístit ohradu, postavit stavební výtah, lešení, stacionární nebo mobilní jeřáb poradíme a zajistíme veškerá povolení.
Zajistíme také veškerá povolení pro výkopy (pokládky inženýrských sítí, výměny a opravy povrchů chodníků vč. ostatních zásahů do povrchu chodníků a komunikací).
Zajistíme veškerá povolení pro zřízení restauračních předzahrádek nebo zahrádek u Vaší provozovny.
V případě dodatečné změny záboru Vám zajistíme jeho prodloužení nebo jeho zkrácení, vč. zajištění vrácení poplatku za nevyčerpané období.
 
V rámci těchto nabízených služeb pro Vás zajistíme:
- Konzultace a návrh řešení dle Vašich představ
- Zpracování situačního plánku s osazením dopravních značek
- Zajištění projednání, koordinace a uzavření nájemní smlouvy s TSK hl. m. Prahy
- Zajištění projednání a povolení od Policie ČR – Odborem služby dopravní policie
- Zajištění vydání rozhodnutí o užívání pozemní komunikace od MHM Prahy

Legislativa

Legislativa týkající se záborů veřejného prostranství vychází ze zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona postupně vydávaly jednotlivé obce vlastní vyhlášky týkající se problematiky záborů. V Praze vydalo Zastupitelstvo hl. m. Prahy obecně závaznou vyhlášku č.5/2011 Sb., hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění p. p., kde se zavádí poplatek za užívání veřejného prostranství. Vyhláška stanoví konkrétní sazby poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti a určuje příslušnost k řízení o poplatku a určuje místa v Praze, která podléhají poplatku. Příslušnost k řízení o poplatku je svěřena příslušným úřadům městských částí. Výjimkou jsou komunikace, kde působnost vykonává Magistrát hl.m. Prahy. Příkladem toho budiž např. Legerova ulice. Zábor na této komunikaci je v působnosti Magistrátu. Ovšem pozor: pokud budete užívat také chodník (např. pro lešení), tak ten je v působnosti MÚ Praha 2. Takovýchto ulic v Praze je celá řada a týká se především páteřních komunikací.
Při této příležitosti je nutno zdůraznit, že uzavření nájemní smlouvy se v Praze týká TSK hl.m. Prahy, které bylo svěřeno hospodaření s nemovitým majetkem hl.m. Prahy, v našem případě s místními komunikacemi. Existují ovšem také výjimky, kdy nájemní smlouva se uzavírá se společností URBIA s.r.o. na základě udělené plné moci ze strany hl.m. Prahy. Zde se především jedná o zelené plochy (trávníky, chodníky v zeleni, parky, apod.).
20170810_070255.jpg
Zábor veřejného prostranství z převažujícího hlediska slouží nejčastěji pro potřeby stavebních prací, kdy si už nevystačíme s vlastními plochami a potřebujeme naložit a odvézt vybouraný materiál do kontejneru nebo přivézt a složit stavební materiál, postavit lešení nebo umístit stavební mechanizaci (stavební výtah, kontejner nebo dokonce jeřáb). Dále je zábor vyžadován v případě realizace výkopových prací, kdy je třeba pod zem položit inženýrské sítě nebo pouze opravit povrch chodníku. Zábory slouží také pro zřízení předzahrádek u restaurací a pro potřeby tvorby filmových a televizních záběrů.

Proč zábor?

Zajištění záboru

Zábor veřejného prostranství není ani levná ani jednoduchá záležitost. Dá se říci, že čím větší město tím i složitější a časově náročnější zajištění záboru veřejného prostranství. Úspěšné projednání a následné užívání záboru lze shrnout do cca pěti fází:

 

1.Fáze přípravná

Předmětem je vyhotovení situačního plánku, kde na mapovém podkladě si zakreslíme zamýšlený zábor, vč. okótování a osazení dopravními značkami v případě záboru na komunikaci. Dále je nutno si důkladně rozmyslet i časové termíny záboru. Zde je nutno počítat na vyřízení záboru lhůtu v délce min. 4 týdny; v případě požadavku na vyparkování vozidel z místa záboru přidejme ještě jeden týden.

 

​2. Fáze koordinační

V této fázi ověřujeme na TSK Koordinace, zda v místě našeho záboru již neexistuje záměr jiného investora zřídit si zábor. Dle mé zkušenosti kolize s jiným investorem představují cca 40% případů a je nutno se dohodnout a časově a místně oba zábory sladit. Jinak máme smůlu. Pokud se dohodneme (je učiněn zápis o dohodě) nebo v místě záboru jsme „sami“, vydá nám TSK Koordinace souhlas se záborem.

3. Fáze uzavření nájemní smlouvy

Smlouva se uzavírá v Praze s TSK hl.m. Prahy nebo společností URBIA s.r.o. jako správci majetku hl.m. Prahy. Součástí uzavření nájemní smlouvy je i proces, kdy před uzavřením smlouvy je záměr záboru vyvěšen po dobu 15 dnů k podání případných připomínek a dále nutnost zaplatit nájem za celé období záboru veřejného prostranství. Nájemné je odstupňované dle atraktivity území a dosahuje maximální částky 20Kč/m2/den.

 

4. Fáze DIO (dopravně inženýrské opatření)

DIO se týká pouze případů, že požadavek na zábor je doprovázen i nutností osazení dopravních značek. DIO se musí projednat a odsouhlasit Policií ČR odborem služby dopravní policie.

 

5. Fáze DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí)

Tato fáze představuje vydání rozhodnutí příslušného dopravního úřadu městské částí o zvláštním užívání komunikace. Součástí vydání rozhodnutí je i povinnost zaplatit poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství v jednotné výši pro celou Prahu 10Kč/m2/den.

Výkopové povolení

Speciálním případem v rámci stavebních záborů je výkopové povolení představující celý proces klasického záboru rozšířeného ještě o uzavření smlouvy o trvalém uložení inženýrských sítí (pokud se ukládají) a o případné projednání se správci stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru záboru a o geodetické zaměření nově ukládaných inženýrských sítí, které musíme po skončení záboru také dokladovat na TSK hl.m. Prahy.
bottom of page